Clubinfo / Clubreglement

Art.1 De leden en ouders van de leden.

De leden zijn pas volwaardig lid van KT Turnkring Lyra vzw nadat het lid zijn/haar lidmaatschapsbijdrage vereffend heeft. Aansluiting KT Lyra vzw houdt ook in dat de leden, indien het lid ook minderjarig is, ook zijn/haar ouders of voogd, kennis genomen hebben van dit Huishoudelijk Reglement en akkoord gaan met de gehele inhoud ervan.
Tevens is er een kopie van dit reglement in de zaal aanwezig.
Van de ouders vragen we dat ze bij het begin van de training de gymhal verlaten. Het ophalen van de turnsters gebeurt buiten de zaal. Ouders gaan de zaal niet zomaar in.

Art.2 Het lidgeld.

Het lidgeld wordt jaarlijks op voorhand door de raad van bestuur vastgesteld en omvat naast de lessen, ook de verzekering tegen gebeurlijke ongevallen tijdens de trainingen, en activiteiten om en rond door de club georganiseerd (turnfeest, clubkamp, optreden,…), telkens op voorwaarde dat deze gebeuren onder toezicht van een, door de raad van bestuur goedgekeurde en erkende trainer of onder toezicht van een lid van de raad van bestuur.
Het lidgeld wordt volgens een bepaalde formule vastgesteld zodat deze afgestemd zijn op elkaar.

Art.3 Verzekering.

KT Lyra vzw is verzekerd voor alle gebeurlijke ongevallen met een lid, trainer of lid van de raad van bestuur via de Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw. Deze verzekering dekt het remgeld met een franchise van € 25,00. Elk gebeurlijk ongeval dient onmiddellijk te worden gemeld aan de aanwezige trainer/lesgever en aan de secretaris van KT Lyra vzw.

Art.4 Aansprakelijkheid.

KT Lyra vzw is onder geen enkel beding aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen met een lid, waarbij op het ogenblik van het ongeval geen trainer of lid van de raad van bestuur aanwezig was, die toezicht hield en die, in voorkomend geval, aan het desbetreffende lid zijn toestemming had gegeven tot het uitvoeren of poging tot het uitvoeren van de concrete oefening of acrobatie. Een lid die reeds aanvangt met het turnen vooraleer de trainer, lesgever of iemand van de raad van bestuur aanwezig is, doet dit geheel op eigen risico en KT Lyra vzw kan in dit geval onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden. KT Lyra vzw is ook onder geen enkel beding aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen met personen die geen lid zijn van de club of die hun lidmaatschapsbijdrage nog niet vereffend hebben.

Art.5 Infrastructuur.

De trainingen/lessen gaan door in de gymhal, gelegen aan de campus Louis Zimmer (ingang met fiets of te voet via de stadsvesten Spui, via Predikherenlaan parking campus – let wel deze is betalend.)
Enkel na voorafgaande goedkeuring door het dagelijks bestuur kunnen de lessen op een andere locatie doorgaan.
Tijdens de lessen mogen de betrokken zalen enkel betreden worden door de personen aan wie de desbetreffende lesgever of een lid van het dagelijks bestuur de toestemming geeft om de zaal te betreden. Elke lesgever en/of lid van het dagelijks bestuur kan desgevallend iemand de toegang tot de betrokken zalen ontzeggen.
Bij beschadiging of breuk aan een toestel of materiaal, dient elk lid dit onmiddellijk te melden aan de lesgever, en deze dient op zijn beurt de zaalwachter onmiddellijk en een lid van het dagelijks bestuur binnen de 24 uur van de kennisname hiervan op de hoogte te brengen.
Het lid dat opzettelijk en vrijwillig schade toebrengt aan de infrastructuur, zal deze schade integraal dienen te vergoeden.

Waardevolle voorwerpen, verzekering:

  • Omkleden gebeurt steeds in de kleedkamers of in gymhal. Armbanden, ringen, juwelen ed. worden niet gedragen tijdens de les en beter thuisgelaten. Dit is omwille van veiligheidsredenen! Knuffels en speelgoed worden eveneens beter thuisgelaten.
  • Laat geen waardevolle voorwerpen achter in de kleedkamer. Onze vereniging is niet verantwoordelijk voor eventuele diefstal of beschadiging van persoonlijke zaken. Wij raden dan ook aan het overbodige thuis te laten.
  • Achtergelaten kleding kan u steeds opvragen bij de zaalverantwoordelijken, of deze is ook terug te vinden in een doos naast de kast in gymhal. Achtergelaten kledij zal na 60 dagen weggebracht worden naar kringloopwinkel.
    Alle leden worden tevens verzocht mee te zorgen voor de netheid in en rond de turnzaal en de bijhorende kleedkamers.

Er wordt niet gerookt in de gebouwen.

Art.6 Trainsters/trainers/lesgevers.

Lesgevers hebben de plicht hun taak te vervullen zoals van hen verwacht wordt. Hij/zij dient het goede voorbeeld te tonen aan de leden. De lesgever dient tijdens de lessen aanwezig te zijn in de zaal. Enkel in heel bijzondere gevallen kan hij/zij de zaal verlaten terwijl de leden er nog achterblijven. In dit geval neemt een andere aanwezige lesgever zijn taak over. Een lesgever wordt geacht 5 minuten voor dat de les start in de zaal aanwezig te zijn.
De lesgever die les geeft aan kinderen onder de 15 jaar blijft na de training tot alle leden vertrokken zijn.
Indien de lesgever geen les kan geven dan zorgt zij/hij zelf voor vervanging door een lesgever van KT Lyra vzw of verwittigt zij/hij minimum 2 dagen op voorhand alle leden en/of ouders en de verantwoordelijke van de afdeling. Indien een training afgelast wordt, om uitzonderlijke reden, en men niet iedereen 2 dagen op voorhand kan verwittigen dan dient de verantwoordelijke van de afdeling op de hoogte gebracht te worden die dan op haar/zijn beurt het nodige onderneemt.
Er wordt training gegeven in sportkledij.
Een lesgever engageert zich in de club en voor activiteiten m.b.t. de club buiten haar/zijn les.

Art.7 Absentie.

Indien een lid zonder geldige reden of zonder voorafgaande verwittiging aan de lesgever, afwezig blijft tijdens de lessen gedurende drie opeenvolgende maanden, wordt hij/zij geacht ontslagnemend te zijn en als dusdanig niet langer lid te zijn van KT Lyra vzw, zonder ook maar enig recht op teruggave van (een deel van) het betaalde lidgeld.

Art.8 Kledij.

Tijdens de trainingen/lessen/kampen is aangepaste sportkledij verplicht. Wie niet voldoet aan de kledijvereisten kan geweigerd worden voor verdere deelname aan de trainingen/lessen/kampen.
Tijdens de competities, demonstraties en Turnfeesten wordt per afdeling een uniforme kledij gedragen zoals door de club aanbevolen.
Sierraden (oorbellen, armbandjes, kettingen) zijn niet toegelaten omwille van de veiligheid van uw kind.

Art.9 Plichten m.b.t. activiteiten, wedstrijden, …

Het dagelijks bestuur behoudt zich het recht om competities, demonstraties, kampen, gymgala e.d. te organiseren of eraan deel te nemen. De leden ingedeeld bij de groep TTM nemen, behoudens overmacht of ziekte, deel aan de wedstrijden aangeduid door hun respectievelijke trainers. Bij ziekte dient zo snel mogelijk een doktersattest te worden afgeleverd bij de lesgever. Zoniet betaalt het desbetreffende lid de door de federatie opgelegde boetes.
Deze activiteiten hebben voorrang op de gewone trainingen/lessen, qua gebruik van materiaal, zaalinrichting en beschikbaarheid van de lesgevers.
De lesgevers dienen zich behoudens ziekte of overmacht beschikbaar te stellen ten behoeve van bovenstaande organisaties.

Art.10 Discipline en tuchtmaatregelen.

Elk lid dient respect te hebben voor elk ander lid, trainer/lesgever en bestuurslid.
Elk lid dient, indien nodig, de lesgever te steunen en te helpen bij het onderrichten en plaatsen/verplaatsen van het materiaal en de toestellen.
Elk lid dient de instructies van de lesgever op te volgen.
Elk lid, evenals de lesgever mag onder geen enkel beding door zijn/haar gedrag de goede naam van KT Lyra vzw en deze van de leden van het bestuur in het gedrang brengen.
Elk lid houdt zich eraan de wetten van privacy te respecteren.
Elk probleem wordt zo snel mogelijk aan de vertrouwenspersoon of aan het dagelijks bestuur gemeld. De raad van bestuur staat vervolgens in voor de oplossing van het probleem of over de te nemen sancties.

Art.11 Sancties.

Bij niet naleven van onderhavig Huishoudelijk reglement, wordt door de raad van Bestuur beslist over de te nemen sanctie, die zowel disciplinair (ondermeer verwittiging, scholing, uitsluiting …) als financieel kan zijn. Elke niet naleving van het Huishoudelijk reglement, dient gemeld te worden aan de voorzitter/ vertrouwenspersoon van Koninklijke Turnkring Lyra vzw.

Art.12 Social Media policy.

Om ons kenbaar te maken, leden aan te trekken en ook jullie ouders te laten zien wat wij tijdens en naast onze lessen allemaal doen, maken we gebruik van een website en een facebookgroep. Indien u wenst dat uw dochter/zoon niet op een foto of video staat, vragen wij u om dit duidelijk te melden via het inschrijvingsformulier. Uiteraard gebruiken wij social media enkel voor turn-gerelateerde zaken en gebeurt met afgebakende regels met respect voor uw zoon/dochter.

Bij inschrijving aanvaarden de leden zich akkoord met het clubreglement, deze ligt steeds in de Gymhal of is terug te vinden op onze website www.turnkring-lyra.be
Het reglement kan te allen tijde aangepast worden indien dit nodig mocht blijken om de goede werking van de club te verzekeren.